BUNGABUNGA ISI, GWIZA UMWIMBU N'IFUMBIRE FOMI

Ugufumbira kubereye ni ukwahe?
 

Hokorwa iki kugira isi isubire kugira akanovera?

Hokorwa iki kugira umurimyi asubire kwimbura neza? Yokoresha ifumbire imeze gute kugira n’isi isubire kugira akanovera? Ifumbire ya FOMI ifise ivyunyunyu ivyahe? Umushakashatsi ati: “Ifumbire ya FOMI ifise ivyunyunyu icenda (9).

Isi ndimwa y’Uburundi imeze gute?